Logo Anelco

Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Auteurs en uitgevers kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Alle informatie op deze website kan op elk ogenblik gewijzigd worden. Het auteursrecht van alle teksten en beelden op deze site berust bij Anelco GmbH. Van deze website mag niets worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen.

De inhoud en vormgeving van deze website wordt in het algemeen beheerst door de internationale en nationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. De originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website mag derhalve onder meer op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door reproductie, intrusie, aftapping of namaak. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.


Disclaimer

Op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze kan Anelco GmbH aansprakelijk worden gesteld voor nevenschade of gevolgschade, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, of om het even welke andere schade die in verband gebracht zou kunnen worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website. Zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.

Disclaimer